Former Presidents

logo

 

DeefKeue Yeejleer³e efJeÐeeLeer& Heefj<eo
je<ì^er³e DeO³e#e keÀer met®eer
DeefOeJesMeveJe<e& DeefOeJesMeve mLeeve je<ì^er³e DeO³e#e
1949 efouueer Þeer DeesceHe´keÀeMe yenue
1950 - Þeer ueeuee jece iegHlee
1951 - -
1952 - He´e. Jeso He´keÀeMe veboe
1953 - -
1954 - [e@. megjsvê efcelleue
1955 - -
1956 meeiej  He´e. Jeso He´keÀeMe veboe
1957 peeuebOej He´e. Jeso He´keÀeMe veboe
1958 Deeieje He´e. Jeso He´keÀeMe veboe
1959 cegcyeF&  He´e. Jeso He´keÀeMe veboe
1960 peyeueHegj He´e. nefjJebMe ueeue Deesyeje³e
1961 He´³eeie He´e. nefjJebMe ueeue Deesyeje³e
1962 efouueer He´e. Jeer. veeiejepeve
1963 iJeeefue³ej [e@. Sce.Jeer.ke=À<CejeJe
1964 veeieHegj He´e. olleepeer ef[[esuekeÀj
1965 cegcyeF&  He´e. efieefjjepe efkeÀMeesj
1966 keÀeveHegj Dee®ee³e& efiejerjepe efkeÀMeesj
1967 Fvoewj He´e. ³eMeJeblejeJe kesÀuekeÀj
1968 nwojeyeeo He´e. veeje³eCe YeeF& Yeb[ejer
1969 keÀuekeÀÊee Þeer HeodceveeYe Dee®ee³e&
1970 ef$eJeWêce He´e. olleepeer ef[[esuekeÀj
1971 efouueer He´e. olleepeer ef[[esuekeÀj
1972 Heìvee  
1973 Denceoeyeeo Þeer veìJej ueeue jepeieg©
1974 cegcyeF&  Þeer yeeue DeeHìs
1975 DeeHeelekeÀeue
1976
1977 JeejeCemeer Þeer yeeue DeeHìs
1978 yeQieueesj Þeer yeeue DeeHìs
1979 pe³eHegj He´e. Heer.Jeer.ke=À<Ce YeÆ
1980 je³eHegj He´e. Heer.Jeer.ke=À<Ce YeÆ
1981 ngyeueer He´e. Heer.Jeer.ke=À<Ce YeÆ
1982 veeieHegj He´e. DeesceHe´keÀeMe keÀesnueer
1983 jepekeÀesì He´e. DeesceHe´keÀeMe keÀesnueer
1984 Heìvee He´e. DeesceHe´keÀeMe keÀesnueer
1985 efouueer He´e. DeMeeskeÀ cees[keÀ
1986 efJeMeeKeeHeÆvece He´e. DeMeeskeÀ cees[keÀ
1987 Deeieje He´e. DeMeeskeÀ cees[keÀ
1988 cegcyeF&  He´e. DeMeeskeÀ cees[keÀ
1989 Heìvee He´e. jecemvesner iegHle
1990 nwojeyeeo He´e. jepekegÀceej Yeeefì³ee
1991 pe³eHegj He´e. jepekegÀceej Yeeefì³ee
1992 keÀeveHegj He´e. jepekegÀceej Yeeefì³ee
1993 YegJevesMJej He´e. jepekegÀceej Yeeefì³ee
1994 Fboewj He´e. jepekegÀceej Yeeefì³ee
1995 veeieHegj [e@. [er ceveesnjjeJe
1996 yeQieueesj [e@. [er ceveesnjjeJe
1997 ®esvveF& [e@. [er ceveesnjjeJe
1998 cegcyeF&  Þeer efovesMeevebo ieesmJeeceer
1999 ueKeveT Þeer efovesMeevebo ieesmJeeceer
2000 iegneìer Þeer efovesMeevebo ieesmJeeceer
2001 je³eHegj Þeer kewÀueeMe Mecee&
2002 keÀesef<ekeÀes[ (kesÀjue) Þeer kewÀueeMe Mecee&
2003 keÀCee&Jeleer (iegpejele) Þeer kewÀueeMe Mecee&
2004 pe³eHegj Þeer kewÀueeMe Mecee&
2005 YeesHeeue Þeer kewÀueeMe Mecee&
2006 nwojeyeeo [e@. jece vejsMe efmebn
2007 keÀeveHegj [e@. jece vejsMe efmebn
2008 peueieebJe He´e. efceefuebo cejeþs
2009 Tvee (efn.He´.) He´e. efceefuebo cejeþs
2010 yeQieueesj He´e. efceefuebo cejeþs
2011 efouueer He´e. efceefuebo cejeþs
2012 Heìvee He´e. cegjueer ceveesnj
2013 keÀeMeer He´e. cegjueer ceveesnj
2014 Dece=lemej [e@. veeiesMe þekegÀj
2015 YegJeveséej [e@. veeiesMe þekegÀj
2016 Fboewj [e@. veeiesMe þekegÀj
2017 jeB®eer [e@. Sme. megggyew³³ee
2018 keÀCee&Jeleer (iegpejele) [e@. Sme. megggyew³³ee
2019 Deeieje [e@. Sme. megggyew³³ee