Former Organising Secretaries

Flag

 

DeefKeue Yeejleer³e efJeÐeeLeer& Heefj<eo
je<ì^er³e mebieþve ceb$eer keÀer met®eer
Je<e& mebieþve ceb$eer 
1967 - 1970 Dee®ee³e& efiejerjepe efkeÀMeesj
1970 - 1992 Þeer ceove oeme
1992 - 2003 Þeer ollee$es³e nesmeyeeues
2003 - 2019 Þeer megveerue DeecyeskeÀj